การประชุมศูนย์พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาด้านกฎหมายและการเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

1152

 

ผศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ รักษาการคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ครั้งที่ ๓(๑)/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ห้อง ๑๒๐๘/๑ อาคาร ๑ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต