การประชุมการสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร โดยการรวมหลักสูตรที่มีพื้นฐานทางวิชาการ

IMG_7354_resize

การประชุมการสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรโดยการรวมหลักสูตรที่มีพื้นฐานทางวิชาการใกล้เคียงกันหรือสัมพันธ์กัน วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิตเพลส  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน  อธิการบดี เป็นประธาน