การประชุมคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรโดยการรวมหลักสูตรที่มีพื้นฐานทางวิชาการ

IMG_1503

การประชุมคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรโดยการรวมหลักสูตรที่มีพื้นฐานทางวิชาการใกล้เคียงกันหรือสัมพันธ์กัน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมลิขิต ๑ โรงแรมสวนดุสิต เพลส  โดยมี ดร.สุวมาลย์  ม่วงประเสริฐ  เป็นประธาน

Blog Attachment