เสวนาวิชาการหัวข้อ “อัตลักษณ์ที่ 5 ของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง”

เสวนาวิชาการ 25 ม.ค._180126_0031

เสวนาวิชาการหัวข้อ “อัตลักษณ์ที่ 5 ของมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย โรงเรียนกฎหมายและการเมืองกับการบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่” วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๒๐๑ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน  โดยมี ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ

Leave us a Comment