การอบรมพัฒนาความรู้บุคลากร เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ และการใช้งานระบบ e-office

7

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง กำหนดจัดการอบรมพัฒนาความรู้บุคลากรสายสนับสนุน เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ และการใช้งานระบบ e-office เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัดโรงเรียนกฎหมายและการเมืองให้สามารถปฏิบัติงาน และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในวันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๑๓๐๗