โรงเรียนกฎหมายและการเมืองตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 9 เดือน

ตรวจประกัน รกม._180613_0006

โรงเรียนกฎหมายและการเมืองได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ เป็นคณะกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนกฎหมายและการเมือง รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุม 1208/1 อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

No Images found.