การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกฎหมายและการเมืองครั้งที่ ๔/๒๕๖๑มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

7677

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกอนงค์ ศรีสำอางค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ครั้งที่ 4/2561 ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง1208/1 อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต