ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง

IMG_6304_resize

อาจารย์ วัลลภ ห่างไธสง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ในศึกษาศึกษาดูงานส่วนกลาง ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์เชิงบูรณาการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคการบริหารงานจากองค์การภาครัฐและเอกชน และเพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้ระบบทำงานจากองค์กรภาครัฐและเอกชน วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต