รกม.จัดกิจกรรมที่ ๒ ประกวดเรียงความ หัวข้อ เสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมฯ

S_8584866255800

โรงเรียนกฎหมายและการเมืองจัดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตซึ่งได้มีกิจกรรมประกวดเรียงความ หัวข้อ เสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ในระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม ถึง ๕ กันยายน ๒๕๖๑ และได้ทำการประกาศผลเรียงความเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีนักศึกษาได้รับราลวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน ๑ รางวัล ได้แก่ นางสาวอุทุมพร เหลือเขียว หลักสูตรภาษาอังกฤษ รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัติ จำนวน ๑ รางวัล ได้แก่ นายธนพัฒน์ กุละ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ นางสาวเหมือนหทัย บรรเลงจิต หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร และนางสาวมัยมูนา กันทะวงค์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์