โรงเรียนกฎหมายและการเมืองจัดงานเกษียณให้กับอาจารย์ในสังกัด

งานเกษียณ_3

โรงเรียนกฎหมายและการเมืองจัดงานเกษียณอายุการปฏิบัติงานให้กับอาจารย์ในสังกัดโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ร้านอาหารกุ้งเต้นราชพฤกษ์