รกม.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกฎหมายและการเมืองครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

S__125657105

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ครั้งที่ 7/2561 ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้อง1208/1 อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต