โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด. ร่วมกับ มจพ.จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิพลเมือง

1

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิพลเมือง โดยมี อ.วัลลภ ห่างไธสง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม อ.อัญชลี รัตนะ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาบรรยายในครั้งนี้ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

« 1 ของ 3 »