51814

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าพบ ท่านเชวง ไทยยิ่ง กรรมการร่างกฎหมาย ของ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อ หารือแนวทางการทำงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา