สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ต้องรายงานข้อมูลบุคลากรในสังกัดประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

Leave us a Comment