โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดโครงการเสวนาวิชาการหัวข้อรู้เท่าทันการเลือกตั้ง:โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง 62

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดเสวนา รู้ทันเลือกตั้ง 2562 ในหัวข้อ “โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง” และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คุณมนตรี จอมพันธ์ บรรณาธิการข่าวอาวุโสด้านสื่อสารมวลชน ช่อง TNN ผู้แทนจากภาคสื่อสารมวลชน ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อ.นิเวศน์ กันไทยราษฏร์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้แทนจากภาคประชาชน มาร่วมเสวนาในครั้งนี้ และดำเนินรายการโดย คุณยอดมนู ภมรมนตรี วันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต