โรงเรียนกฎหมายและการเมืองจัดประชุมโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อ.เมือง จ.นครนายก

S__13828103

ศูนย์พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านกฎหมายและการเมือง โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
จัดประชุมโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อ.เมือง จ.นครนายก
: ขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชนไทยเวียง อ.เมือง จ.นครนายก เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและการบูรณาการศาสตร์
ร่วมกับคณะ/โรงเรียน ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 308 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย)

Leave us a Comment