มูลนิธิ ๖๐ ปี การเรือน-สวนดุสิต และสถาบันวิจัยแล้วพัฒนา มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ