รกม.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกฎหมายและการเมืองครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ประชุมครั้งที่4_190429_0006

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ครั้งที่ 4/2562
ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.30 -16.00 น. ณ ห้อง 308 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
50 พรรษามหาวชิราลงกร ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวาระสำคัญเกี่ยวกับการ
รายงานการรับทราบหลักสูตรผ่านระบบสารสนเทศเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

และแนวทางการดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

Leave us a Comment