รกม.ร่วมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสร้างรูปแบบและเครื่องมือการประเมินธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ

B0165A61-880F-4B75-B274-AEE9BBC9E475-L0-001

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ร่วมกับโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสร้างรูปแบบและเครื่องมือ การประเมินธรรมาภิบาลหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีพันตำรวจโท ทนง เพิ่มพูน ผู้อำนวยการกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง และ คณะ ร่วมเป็นวิทยากร โดยโรงเรียนกฎหมายและการเมืองได้พัฒนางานทางวิชาการในมิติของการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ รวมถึงการสร้างเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมธรรมาภิบาล“ด้วยการสร้างหลักสูตรหลักประจำให้แก่สำนักงาน ป.ป.ท.” เพื่อนำไปสู่การสร้างเครื่องมือประเมินธรรมาภิบาล (ด้านความรู้ความเข้าใจและความตระหนักรู้) และใช้หลักสูตรประจำของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีเนื้อหาที่มุ่งเน้นเรื่องธรรมาภิบาล กฎหมายอาญาภาคความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และยกระดับค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI) โดยในอนาคตจะมีการนำเสนอหลักสูตรดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อผลักดันให้เป็นหลักสูตรประกอบการประเมินในการผ่านการทดลองราชการของข้าราชการบรรจุใหม่ และเป็นหลักสูตรอบรมสัมมนาสำหรับข้าราชการทั่วไปที่สามารถอนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมได้ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยโรงเรียนกฎหมายและการเมือง