รกม. จัดประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชนไทยเวียง ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562

13562_190513_0002

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เป็นประธาน การประชุม
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชนไทยเวียง ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 307 ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมที่ 3 การประชุมภาคีเครือข่ายของวันที่ 26 เมษายน 2562
และประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในกิจกรรมครั้งต่อไป

Leave us a Comment