รกม.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับการตรวจ ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน)

ตรวจประกัน​อ.อัญ_190514_0009

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
รับการตรวจ ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (รอบ 9 เดือน) โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ดวงจักร์ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน สุทองหล่อ และ
รองศาสตราจารย์ พรเพ็ญ ไตรพงษ์ เป็นกรรมการ อาจารย์ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน เป็นเลขานุการ
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Blog Attachment

Leave us a Comment