รกม.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1

โังเรียน-5

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบข้อเขียน และ
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 ของ 4 »
Blog Attachment

Leave us a Comment