โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดโครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดโครงการ เสริมสร้างวัฒนธรรม การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี 3 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1  เดินรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้การต่อต้านการทุจริต 
โดยมี อาจารย์วัลลภ ห่างไธสง รองคณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมืองเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 1 เวลา 8.30 – 10.00 น. 
กิจกรรมที่ 2  การมีส่วนร่วมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับการต่อต้านการทุจริต 
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
ในหัวข้อ “ธรรมาภิบาล : การมีส่วนร่วมของผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับการต่อต้าน
การทุจริต” ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เวลา 09.00 – 12.00 น. 
กิจกรรมที่ 3  การเสริมสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต โดยได้รับเกียรติ 
คณะวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ณ ห้อง กุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส เวลา 12.30 – 17.00 น. 
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562

« 1 ของ 2 »

Leave us a Comment