โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562

28662_190628_0023

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ในวันที่
28 มิถุนายน 2562 โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในหัวข้อ หลักกฎหมายมหาชนกับรากฐานทางกฎหมาย
และการเมือง เเละในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ แง่คิดและมุมมอง
การสอนความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันและองค์กรภาครัฐ 

« 1 ของ 2 »
ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

Leave us a Comment