โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

3762_190703_0018

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning กิจกรรมที่ 2 หัวข้อ หลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ทางสังคม กฎหมาย การเมือง และการบริหารภาครัฐ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาการบริหารรัฐกิจ/ผู้อำนวยการ สถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว  ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment