โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

โังเรียน-5

รงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  กิจกรรมที่ 2 หัวข้อ การเขียนและตรวจสอบ มคอ.3 ภายใต้หลักการสอนแบบ Active Learning ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล คณะอนุกรรมการทำงานติดตามและประเมินผลการจัดการการศึกษาระดับปริญญาเอก / กรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว  ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment