รกม.มสด.จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 ในรายวิชาปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิทางนิติศาสตร์ และหลักสูตรกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (สำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562

21 ก.ค. 62 เช้า_190722_0025

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 ในรายวิชาปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิทางนิติศาสตร์ และหลักสูตรกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (สำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์(พิเศษ)​ ดร.วรรณชัย บุญบำรุง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และในช่วงบ่าย ได้รับเกียรจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายอาญาณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment