รกม.มสด. จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรอง จาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 ในรายวิชาปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิทางนิติศาสตร์ และหลักสูตรกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (สำหรับ ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ) รุ่นที่ 1 โดยในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562

140762 อ.มานิตย์ จุมปา_190723_0036

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 ในรายวิชาปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิทางนิติศาสตร์ และหลักสูตรกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (สำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ) รุ่นที่ 1 โดยในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 ของ 2 »

Leave us a Comment