รกม.มสด. เปิดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรอง จาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 รายวิชาปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิทางนิติศาสตร์ และหลักสูตรกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (สำหรับ ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ช่วงบ่าย

13762 #1_190723_0001

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรอง
จาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 รายวิชาปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิทางนิติศาสตร์
และหลักสูตรกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (สำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 โดยในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment