รกม.มสด. เปิดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรอง จาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 รายวิชาปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิทางนิติศาสตร์ และหลักสูตรกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (สำหรับ ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562

35113

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรอง
จาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 รายวิชาปรับพื้นฐานสำหรับผู้ที่ไม่มีคุณวุฒิทางนิติศาสตร์
และหลักสูตรกฎหมายกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (สำหรับ
ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ) รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 โดยในช่วงเช้า
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ณ ห้อง 304 ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
(แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 ของ 2 »

Leave us a Comment