โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์สมชัย วัฒนการุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

231162_191125_0006

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์สมชัย วัฒนการุณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment