รกม.มสด.เข้าร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน2562

271162_191127_0065

อาจารย์วัลลภ ห่างไธสง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวินี รอดประเสริฐ์และนักศึกษา เข้าร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อประชาสัมพันธ์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการณ์ศาสตร์ ให้กับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน2562

« 1 of 2 »

Leave us a Comment