โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ไชยเดช ตันติเวสส อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี

301162_191202_0012

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ไชยเดช ตันติเวสส อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (แยกสวนรื่นฤดี)มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment