รกม.มสด.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนและตีพิมพ์บทความทางวิชาการเชิงบูรณาการศาสตร์กฎหมายและการเมือง กิจกรรมที่ 1 การอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ

251262_191225_0023

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเขียนและตีพิมพ์บทความทางวิชาการเชิงบูรณาการศาสตร์กฎหมายและการเมือง
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างทักษะในการเขียนบทความเชิงวิชาการ โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “แนวคิดและขอบข่าย
ของการบูรณาการศาสตร์ด้านกฎหมาย การเมือง และการบริหาร” และในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายในหัวข้อ “แนวนโยบายมหาวิทยาลัยกับการพัฒนางานวิจัย”
ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 2 »

Leave us a Comment