รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อขอรับพรปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563

S__37158915

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อขอรับพรปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 พร้อมมอบของขวัญให้แก่สำนักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม,คณะครุศาสตร์,คณะวิทยาการจัดการและโรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ ในวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563

Leave us a Comment