โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 12 มกราคม 2562 โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

21617

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 12 มกราคม 2562 โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ คดีปกครองเกี่ยวกับกิจการวิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment