โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 19 มกราคม 2563 โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

1185

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 19 มกราคม 2563 โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ประนัย วณิชชานนท์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment