โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ร่วมกับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอนุญาโตตุลาการกับการระงับข้อพิพาททางเลือก

20200129_200129_0034

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ร่วมกับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียกฎหมายและการเมือง กล่าวเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอนุญาโตตุลาการกับการระงับข้อพิพาททางเลือก โดยได้รับเกียรติจาก
1.ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกาจากสถาบันอนุญาโตตุลาการ
2.นายทรงพล อวบกลิ่น นิติกรชำนาญการพิเศษ
3.นายวุฒิพงษ์ เกื้อฉิม นิติกรชำนาญการ
4.นายบันลือ สายยศ นิติกรปฏิบัติการ
5.นายณัฐนรินทร์ ชานนท์ นิติกรปฏิบัติการ
ให้ความรู้ หัวข้อบทบาทอนุญาโตตุลาการกับการระงับข้อพิพาททางเลือก ในวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 2 »

Leave us a Comment