โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ไชยวัฒน์ ธำรงศรีสุข ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

222563_200205_0027

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ไชยวัฒน์ ธำรงศรีสุข ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำบันทึกของตุลาการเจ้าของสำนวน ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment