โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์สมชัย วัฒนการุณ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

15263_200217_0009

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับเกียรติ จาก อาจารย์สมชัย วัฒนการุณ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ คดีปกครองเกี่ยวกับราชการส่วนท้องถิ่น ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment