โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ ตุลาการศาลปกครอง

160263_200217_0009

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 1 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.ประพจน์ คล้ายสุบรรณ ตุลาการศาลปกครอง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment