โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ การจัดการของรัฐบาล : ฝุ่น PM2.5 และ ไวรัสโคโรนา ในประเทศไทย

เสวนาโพล_200220_0003

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักงานสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ การจัดการของรัฐบาล : ฝุ่น PM2.5 และ ไวรัสโคโรนา ในประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช
คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ,
คุณ หาญณรงค์ เยาวเลิศ อนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร , รศ.ดร.รุ่งภพ คงฤทธิ์ระจัน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านกฎหมายและการเมือง เป็นผู้ร่วมเสวนาในหัวข้อดังกล่าว ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (บัณฑิตวิทยาลัย) แยกสวนรื่นฤดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 3 »

Leave us a Comment