ประกาศ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้ารับการอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๒

ประกาศ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้ารับการอบรม หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ ๒ คลิ๊ก

Blog Attachment