คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เป็นประธานการประชุมร่วมกับ กลุ่มงานคลินิกส่งเสริม ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อหารือแนวทางการขับเครื่อน (MOU) อย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 4 มีนาคม 2563

26575

รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง เป็นประธานการประชุมร่วมกับ กลุ่มงานคลินิกส่งเสริม
ธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. เพื่อหารือแนวทางการขับเครื่อน (MOU) อย่างต่อเนื่อง โดยมีสาระสำคัญ
เกี่ยวกับ การพัฒนา“หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจาก จากปีงบประมาณ 2562
ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 308 ชั้น 3 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment