โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล มสด. จัดการอบรม หัวข้อ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล” วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

IMG_5347_resize

ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น จึงเกิดพระราชบัญญัติขึ้น เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้ม การละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิความเป็นส่วนตัวมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนบุคคล ไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบ หรือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทำความผิดต่างๆ

ด้วยความสำคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับการพัฒนาระบบงานบุคคล”  โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และ ดร.ธนภัทร  ปัจฉิม คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง กล่าวรายงาน  และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.มานิต จุมปา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทบต่อบุคคลอย่างไร”  เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร หน่วยงานต่างๆ ให้รู้ทันบทกฎหมาย บทลงโทษของพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ และถือเป็นกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

« 1 of 2 »

Leave us a Comment