คณาจารย์โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา 2562 สภาทนายความ

42

คณาจารย์โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง เข้าศึกษาดูงานประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ สภาทนายความฯ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

« 1 of 2 »

Leave us a Comment