ใน วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น.

161960

ใน วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. ได้รับเกียรติ จาก ศ.ดร.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อรัฐ รัฐธรรมนูญ และสถาบันทางมหาชน และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.ได้รับเกียรติ จาก อ.นพดล เฮงเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อรัฐ รัฐธรรมนูญ และสถาบันทางมหาชน ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการของรัฐ

Leave us a Comment