วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2

S__168714245

ใน วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 ได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ กฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. หัวข้อรัฐ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการของรัฐ

Leave us a Comment