รกม.มสด. จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วชิระ ชอบแต่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อกฎหมายปกครองเกี่ยวกับผังเมืองการควบคุมอาคารและเหตุเดือดร้อนรำคาญ

201263_201221_0

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 2 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วชิระ ชอบแต่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีศาลปกครองภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อกฎหมายปกครองเกี่ยวกับผังเมืองการควบคุมอาคารและเหตุเดือดร้อนรำคาญ ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment