ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญประจำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ